Қазақтыңқұмай тазы итініңжанашырларыкиеліОрдабасыда бас қосты. Мұндағымақсат — тек қазаққағанатән осы бірқасиеттімақұлықтыңтұқымынсақтап, санынкөбейту. Соныменқатар, тазы итініңдаңқындәріптеп, оны өзұлтымыздыңатынапатенттепалуғакүш салу. Өйткені, бұлқазіргітаңдаөтекүрделіістіңбірібоптұр. Айтулышараныреспубликалық «Қансонар » қауымдастығынақарастыТүркістаноблыстықөңірлік филиалы ұйымдастырды.

Жасыратыныжоқ, бүгіндекөптегенқазақықұндылықтарымыздыөзгелердіңиемденіпкетіпжатқаны рас. Бұлжағдай  бәріміздің де жанымызғабататыныанық. Әйтсе де  арамыздаұлттықмүддежанашырлары  аз емесекен.

Міне, осындайазаматтардың  арқасындақазақтыңқұмай тазы итінедегенжанашырлықбүгіндеартыпкеледі. Олзаңды да. Өйткеніқазақтыңқұмайтазысы тек қазаққағанатән. Бүгінгішараның  да негізгімақсатыосыныдәріптеу,- дейді   ұйымдастырушылар.

АБАЙ БЕРДІБЕКОВ «ҚАНСОНАР» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ ТҮРКІСТАН ӨҢІРЛІК ӨКІЛДІГІНІҢ  ДИРЕКТОРЫ(СоынменқатарбүгінгішарамызұлыАбайдың 175 жылдығна да арналыпотыр. ӨйткеніАбайдыңшығармашылығындааңшылықбағыттар да басым.  Осыныдәріптейотырып, тазы итініңдаңқынасыру. Сөйтіп оныәлемгетаныту. Әрі осы шаралардыөткізеотырыпшетелдеболатынжарыстарғадайындалу..)

Бүгінде  таза қандықазақықұмайтазыны табу қиын. Оныңтұқымыазайыпкеткен. Ал бар дегендерініңкөпшілігінің   қаныараласыпкеткен. Сондықтанбүгінгішарағажиналғандар    аңшылық   иттерінарнайы  мамандардыңкөмегіменсараптамаданөткізіп,  оныңқаншалықты таза тұқымдыекендігінарнайықұжаттарменбекітті.

ҚАЖЫМҰРАТ  КҮЛПЕШОВ —  СЕЛЕКЦИОНЕР( кейінгікездетазығатүрліхалықтарбіздікідепауыз сала бастады. Жоқолайемес. Тазы қазақтікі. Оның 3 мыңжылдықтарихы бар. Оғанбіздіңжердегітасқақашалыптүскенсуреттердәлел. Арабтардың салак дегендерінқазақшаласаңыз «ерме», «қаңғыбас» дегендібілдіреді. Яғни, арабтарғабізденбарған…)

Атамқазақтазыныңеңжүйрігін, аңалғышұшқырынғанақұмай тазы депатаған. Аңғашыққандағыептілікжылдамдық, әдісқойлықәрекеттері мен батылқасиеттер  тек құмайғағанатән. Сондықтан да қазақ  тазы итінерекшеқастерлеген.

МҰХТАР АТАБЕК – ТІЛШІ

Ордабасы да өткенбүгінгішарағаоблысымздыңбарлықаумағынан    100- гежуық  тазы итініңжанашырларыжиналды. Олар тазы иттерінарнайтіркеуденөткізгенсоңмерекелік шара қайтажалғасып, құмайларсайысыөткізілді.  Шара соңында  аңғатүсуденалғырлықтанытып, жүйрік  шыққан  құмайларанықталып, олардыңиелеріарнайымарапаттарғаиеболды.

М. Атабек                       

ссылка на видео